Cultureel erfgoed voor welzijn


Omschrijving:

In 2015 organiseerde FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een kleine workshop over erfgoed en dementie. Dit groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen Erfgoed en dementie (2015), Meer dan Erfgoed. Erfgoedcoll ecties, gezondheid en welzij n (2016) en Hoe creeer je een autismevriendelij k museum? (2017). Hierop verder bouwend zett e FARO samen met verschill ende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector enkele langetermij npiloott rajecten op. Al deze trajecten focussen op het inzett en van erfgoedcoll ecties om het welzij n en de gezondheid van mensen te verbeteren en op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact. Door trial and error, wat eigen is aan het werken in de praktij k, is het de bedoeling om met deze piloott rajecten heel wat ambitieuze uitkomsten te bereiken die verder gaan dan eenmalige projectresultaten. Niet in het minst heeft FARO zich als doel gesteld om eind 2019 te landen met een generieke toolset en een trainingsaanbod voor cultureel-erfgoed- en zorgactoren. In deze publicatie krij g je een inzicht in de bredere doelstell ingen van deze trajecten. Daarnaast geven de partnerorganisaties een stand van zaken waarbij ze onder meer ingaan op het design van de trajecten, de bij sturingen onderweg en de lessons learned. Ook is er een apart hoofdstuk over het meten en evalueren van activiteiten die als doel hebben het welzij n van de deelnemers te verbeteren. En tot slot komen enkele stemmen uit de sociale en zorgsector aan het woord.

    EAN Code:
  • 9782509032294Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 29.00
 

©2022 Grote keuze op Tijdschriftdeal.nl | Privacy statement